Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος α΄, Θεοδώρου Φωκαέως

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος β΄ Θεοδώρου Φωκαέως

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος γ΄, Δανιήλ Πρωτοψάλτου

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος δ΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος πλ. α΄, Ἰωάννου Κουκουζέλους

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος πλ. β΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος βαρύς, Θεοδώρου Φωκαέως

Κοινωνικό Κυριακῆς “Αἰνεῖτε”, ἦχος πλ. δ΄, Θεοδώρου Φωκαέως

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α   Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν   Ε Ο Ρ Τ Ω Ν

Κοινωνικό Ὑψώσεως Τιμ. Σταυροῦ, ἦχος Δ΄, Ἅγια, Ἰωάν. Λαμπαδαρίου

Κοινωνικό Χριστουγέννων “Λύτρωσιν”, ἦχος Α΄, Δανιήλ

Κοινωνικό Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ “Ἐπαίνει Ἱερουσαλήμ”, ἦχος Α’, Δανιήλ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α    Μ.  Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η Σ

Κοινωνικό Προηγιασμένης “Γεύσασθε” Ἦχος Α΄, Ἰωάννου Κλαδᾶ

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α    Α Ρ Γ Α    Μ Ε Λ Η

Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα, ἦχος βαρύς

Ἄνωθεν οἱ Προφῆται, ἦχος βαρύς

Ἀνοιξαντάρια Θ. Φωκαέως, ἦχος πλ. Δ΄

Κεκραγάριο ἀργό ἦχος πλ. Α΄

Πολυέλεος Δούλοι Κύριον, ἦχος πλ. Α’

Πολυέλεος Ἐξομολογεῖσθε, Τρίσημος

Ἐκλογή Πολυελέου ὁσίου Σάββα (κείμενο)

Δόξα καί νῦν Πολυελέου σύντομο, Ἦχος Α’

Προκείμενα Μ. Τεσσαρακοστῆς

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Κυριακῆς Τυρινῆς “Ἔλαμψεν”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Α΄ Κυρ. Νηστειῶν “Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Β΄ Κυρ. Νηστειῶν “Χαλινούς”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Γ΄ Κυρ. Νηστειῶν “Ἀτενίσαι”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Δ΄ Κυρ. Νηστειῶν “Ὁ τόν ἀμπελῶνα”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Δ΄ Κυρ. Νηστειῶν “Λησταῖς Λογισμοῖς”

Ἀργό Ἰδιόμελο Ἰακώβου Ε΄ Κυρ. Νηστειῶν “Θαυμαστή”

Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς Πέτρου Λαμπαδαρίου ἀργό

Τήν Ἀνάστασίν σου ἀργό

Ἀναστάσεως ἡμέρα Χρυσάφου Νέου ἀργό

Χριστός Ἀνέστη ἀργό

Φῶς Ἱλαρόν, μέλος ἀργόν, Ἦχος Β’

Ἀκατάληπτον Ἐστίν Τροπάριον Λιτανειῶν

Scroll to Top