Π Ρ Ο Σ Ο Μ Ο Ι Α

01 “Τῶν οὐρανίων ταγμάτων”, ἦχος Α’

02 “Πανεύφημοι μάρτυρες”, ἦχος Α’

03 “Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν”, ἦχος Δ’

04 “Ἔδωκας σημείωσιν”, ἦχος Δ’

05 “Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος”, ἦχος πλ. Δ’

06 “Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ”, ἦχος Β’

07 “Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου”, ἦχος Β’

08 “Ὅλην ἀποθέμενοι”, ἦχος πλ. Β’

09 “Τί ὑμᾶς καλέσωμεν ἅγιοι”, ἦχος πλ. Δ’

10 “Χαίροις ἀσκητικῶν”, ἦχος πλ. Α’

11 “Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς”, ἦχος Δ’

12 “Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος”, ἦχος Α’

13 “Ποίοις εὐφημιῶν”, ἦχος Β’

14 “Ὁ ἐν Ἐδέμ Παράδεισος”, ἦχος πλ. Δ’

15 “Ὅσιε πάτερ”, ἦχος πλ. Α’

16 “Αἱ Ἀγγελικαί”, ἦχος πλ. Β’

17 “Τριήμερος ἀνέστης”, ἦχος πλ. Β’

18 “Κύριε εἰ καί κριτηρίῳ”, ἦχος πλ. Δ’

19 “Ἐκ γαστρός ἐτέχθης”, ἦχος πλ. Β’

20 “Οἱ μάρτυρές σου Κύριε”, ἦχος πλ. Δ’

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

1 Σεπτεμβρίου, Ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου Ἀραβικόν ἡμέτερον

Τροπάρια τῆς Ἰνδίκτου

8 Σεπτεμβρίου, τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Δοξαστικό Αἴνων Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ὑπό Κων/νου Πρίγγου

14 Σεπτεμβρίου, Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἀπολυτίκιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιά τήν Προϋπάντηση στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως

Ἰδιόμελα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό Κων/νου Πρίγγου

 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

11-17 Ὀκτωβρίου Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων

Δοξαστικό Αἴνων “Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ Χορός”, ἦχος πλ. δ΄

 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Σήμερον Γεννᾶται ἐκ Παρθένου, Δοξαστικόν ἐνάτης ὥρας Ἑλληνο-Ἀραβικόν ὑπό π. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

Ἐμμελής ἀπαγγελία “Τήν χεῖρα σου τήν ἀψαμένην”, Δοξαστικόν ἐνάτης ὥρας παραμονῆς Θεοφανείων

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Τροπάριο Προϋπαντήσεως “Τόν Τάφον σου Σωτήρ”

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

 

Μ Α Ι Ο Σ

 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

13-19 Ἰουλίου Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων

Δοξαστικό Αἴνων “Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ Χορός”, ἦχος πλ. δ΄

 

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

15 Αὐγούστου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, ἀργό Ἱεροσολυμιτικό μέλος Λιτανείας

Ἀπολυτίκιο τῆς Κοιμήσεως Ἀργό γιά τήν προϋπάντηση

Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, ἦχος Α΄, Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ

Στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Δοξαστικό Ἑσπερινοῦ “Θεαρχίῳ Νεύματι” ὀκτάηχο Κων/νου Πρίγγου

Ἰδιόμελο τῆς Λιτῆς “Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα” Ἀθ. Καραμάνη

Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων “Ὅτε ἐξεδήμησας” Πέτρου Πελοποννησίου

Δοξαστικό τῶν Αἴνων “Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει” Πέτρου Πελοποννησίου

Ἅπαντα τῆς Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Θεομητορικό Μνῆμα 2017

29 Αὐγούστου Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου

Ἰδιόμελα Ἀποτομῆς Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου ὑπό Κων/νου Πρίγγου

Δοξαστικά Ἀποτομῆς Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου ὑπό Πέτρου Πελοποννησίου

Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Μεγάλη Δευτέρα

 

Μ.   Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

 

Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Α Ρ Ι Ο

​Κυριακή τοῦ Πάσχα

Δοξαστικό “Ἀναστάσεως ἡμέρα”, ἦχος πλ. α΄

Τροπάριον & Κοντάκιον Ἀναστάσεως

 

Κυριακή Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα τῶν ἁγίων Πατέρων

Ἑορτή τῆς Θείας Ἀναλήψεως

Ἑορτασμός τῆς Θ. Ἀναλήψεως στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν

 

Δοξαστικό Αἴνων “Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ Χορός”, ἦχος πλ. δ΄

Scroll to Top