ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ANNOUNCEMENT

Lessons of Psaltic Art in Nazareth,

Monday, February 11, 2019

Lessons begin at 14:00

Please, print out the following documents and study

Λειτουργικά, ἦχος Α’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος Β’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος Δ’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά ἦχος πλ. Α’, Ἀραβικά δι΄ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Β’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Δ’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Γ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Βαρύς, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Scroll to Top