ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

   Ἡ Μπέρ Σέβα  πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τό πρῶτο πηγάδι (Μπέρ Σέβα = φρέαρ τοῦ ὅρκου), πού ἄνοιξε ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ, ὅταν ἦρθε ἀπό τή Μεσσοποταμία καί κατοίκησε στή Χεβρῶνα, στή Δρῦ τοῦ Μαμβρύ: «᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ εἶπεν ᾿Αβιμέλεχ καὶ ῾Οχοζὰθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φιχὸλ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς ῾Αβραὰμ λέγων· ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς· νῦν οὖν ὄμοσόν μοι τὸν Θεόν, μὴ ἀδικήσειν με μηδὲ τὸ σπέρμα μου, μηδὲ τὸ ὄνομά μου· ἀλλὰ κατὰ τὴν δικαιοσύνην, ἣν ἐποίησα μετὰ σοῦ, ποιήσεις μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ τῇ γῇ, ᾗ σὺ παρῴκησας ἐν αὐτῇ. καὶ εἶπεν ῾Αβραάμ· ἐγὼ ὀμοῦμαι. Καὶ ἤλεγξεν ῾Αβραὰμ τὸν ᾿Αβιμέλεχ περὶ τῶν φρεάτων τοῦ ὕδατος, ὧν ἀφείλοντο οἱ παῖδες τοῦ ᾿Αβιμέλεχ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αβιμέλεχ· οὐκ ἔγνων τίς ἐποίησέ σοι τὸ ρῆμα τοῦτο, οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας, οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα, ἀλλ᾿ ἢ σήμερον. Καὶ ἔλαβεν ῾Αβραὰμ πρόβατα καὶ μόσχους, καὶ ἔδωκε τῷ ᾿Αβιμέλεχ, καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην. καὶ ἔστησεν ῾Αβραὰμ ἑπτὰ ἀμνάδας προβάτων μόνας. καὶ εἶπεν ᾿Αβιμέλεχ τῷ ῾Αβραάμ· τί εἰσιν αἱ ἑπτὰ ἀμνάδες τῶν προβάτων τούτων, ἃς ἔστησας μόνας; Καὶ εἶπεν ῾Αβραάμ, ὅτι τὰς ἑπτὰ ἀμνάδας λήψῃ παρ᾿ ἐμοῦ, ἵνα ὦσί μοι εἰς μαρτύριον, ὅτι ἐγὼ ὤρυξα τὸ φρέαρ τοῦτο. Διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, Φρέαρ ὁρκισμοῦ, ὅτι ἐκεῖ ὤμοσαν ἀμφότεροι. Καὶ διέθεντο διαθήκην ἐν τῷ φρέατι τοῦ ὁρκισμοῦ. Ἀνέστη δὲ ᾿Αβιμέλεχ καὶ ῾Οχοζὰθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φιχὸλ ὁ ἀρχιστράτητος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν τῶν Φυλιστιείμ. Καὶ ἐφύτευσεν ῾Αβραὰμ ἄρουραν ἐπὶ τῷ φρέατι τοῦ ὅρκου καὶ ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ τὸ ὄνομα Κυρίου, Θεὸς αἰώνιος. Παρῴκησε δὲ ῾Αβραὰμ ἐν τῇ γῇ τῶν Φυλιστιεὶμ ἡμέρας πολλάς» (Γένεσις κα΄, 22-34)

     Ἀκολουθοῦν διάφορες φωτογραφίες ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη Ρωσόφωνη Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου μας στή Μπέρ Σέβα, πού βρίσκεται στό νότιο Ἰσραήλ, στό κέντρο τῆς ἐρήμου τοῦ Νέγκεβ. Στή Μπέρ Σέβα ὑπῆρχε παλαιότερα ἀραβόφωνη Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα, ἡ ὁποία ὅμως ἐγκατέλειψε τήν περιοχή τό 1948, ὅταν ἱδρύθηκε τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἐκτοτε τό Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων δέν εἶχε καμμία ἐπαφή μέ τό νότιο Ἰσραήλ λόγῳ τοῦ ὅτι ὅλος ὁ πληθυσμός ἀποτελοῦνταν ἀπό Ἰσραηλινούς Ἰουδαϊκοῦ θρησκεύματος. Μετά ἀπό τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μετακινήθηκε στό Ἰσραήλ μεγάλος ἀριθμός Ρώσων καί Οὐκρανῶν Ἰσραηλινῆς καταγωγῆς. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἐξαιτίας τῶν μικτῶν γάμων, εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Μετά ἀπό τήν ἐγκατάστασή τους σέ διάφορες πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, ἀπευθύνθηκαν στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, πού εἶναι ἡ κανονική τοπική Ἐκκλησία, γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν, λειτουργικῶν καί πνευματικῶν τους ἀναγκῶν.

     Στήν πόλη τῆς Μπέρ Σέβα ἀντιμετωπίζουμε ἀκόμη τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεως Ἱεροῦ Ναοῦ, καθότι τήν περίοδο λειτουργίας τῆς ἀραβοφώνου Κοινότητος, εἶχε μετατραπεῖ ἕνα σπίτι σέ εὐκτήριο οἶκο προσωρινά, ἕως ὅτου θά κτιζόταν κανονικός Ναός, γεγονός πού δέν πρόλαβε νά πραγματοποιηθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων στήν περιοχή. Ἐλπίζουμε σύντομα νά λάβουμε τή σχετική ἄδεια ἀπό τίς τοπικές ἀρχές καί νά μπορέσουμε νά τελέσουμε τή Θ. Λειτουργία σέ αὐτόν τόν Ἱερό Τόπο τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ. Από 1ης Ἰουνίου 2017 τό Πατριαρχεῖο ἐνοικίασε ἕνα μικρό διαμέρισμα στή Μπέρ Σέβα, ἐπί τῆς ὁδού: David Yelin 77, στήν συνοικία Ramot, ὅπου τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία κάθε Παρασκευή καί Σάββατο.

Scroll to Top