Ἡ Ἁγία Βηθλεέμ φιλοξενεῖ τή Βασιλική τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντός τῆς ὁποίας βρίσκεται τό Ἅγιο Σπήλαιο, ἡ Ἁγία Φάτνη καί παραπλεύρως τό Σπήλαιο μέ τούς τάφους τῶν Ἁγίων Νηπίων πού ἔσφαξε ὁ Ἡρώδης.

Ἡ Βασιλική τῆς Γεννήσεως εἶναι ὁ μοναδικός μεγαλοπρεπής Ναός πού σώζεται ὁλόκληρος ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Γλύτωσε ἀπό τήν καταστροφική ἐπιδρομή τῶν Περσῶν τό 614, ἐπειδή στήν εἴσοδό του ὑπῆρχε μεγάλο μωσϊκό πού ἀπεικόνιζε τή Γέννηση τοῦ Κυρίου καί τήν προσκύνηση τῶν τριῶν μάγων. Ἀναγνωρίζοντας τήν περσική ἐνδυμασία τῶν τριῶν μάγων στήν εἰκόνα, οἱ Πέρσες σεβάστηκαν τήν ἐκκλησία, διότι θεώρησαν ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἦταν φίλοι τους.

Scroll to Top