Διεπιστημονικὸ Συνέδριο μέ θέμα:
«Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα 
τῆς Συλλογῆς τοῦ Παναγίου Τάφου

τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων»,
Ἱεροσόλυμα, 
3-4 Ἰουλίου 2015 ν. ἡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μαγνητοσκοπημένη Θ. Λειτουργία
Κυριακή 5 Ἰουλίου 2015, 

Καθολικό Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
Ἦχος δ΄, Ἑωθινό ε΄

Μέρος 1ο

Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας, Ὄρθρος, ἕως Εἰρηνικά τῆς Θ. Λειτουργίας

Μέρος 2ο
Ἀντίφωνα, Μικρή Εἴσοδος, Ἀπολυτίκια, Τρισάγιο, Ἀναγνώσματα, Χερουβικό, Λειτουργικά, ἕως Ἄξιόν ἐστιν

Μέρος 3ο
Κοινωνικό, Κράτημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Ἡ ἄφιξη τοῦ Μακαριωτάτου στό Συνέδριο.


Ὁ Μακαριώτατος μέ τόν Γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδας στήν Ἱερουσαλήμ κ. Γεώργιο Ζαχαριουδάκη.


Ἡ ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου στό Συνέδριο


Ἄποψη τοῦ Συνεδρίου


Ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικολογίας,
κ. Δημήτριος Μπαλαγεῶργος προσφωνεῖ τόν Μακαριώτατο.


Ἡ Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Βυζαντινῆς Μουσικολογίας κ. Φλώρα Κρητικοῦ στήν Ἀνακοίνωσή της.


Ὁ Καθηγητής Παλαιογραφίας Δρ. Ἀγαμέμνων Τσελίκας,
Προϊστάμενος τοῦ Ἱστορικοῦ καί Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου
οῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ κ. Τσελίκας στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ κ. Τσελίκας ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.


Γενική ἄποψη τοῦ Συνεδρίου.


Ὁ Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας κ. Βασίλειος Σαλτερῆς στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ κ. Σαλτερῆς ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.


Ὁ Δρ. Γεώργιος Μπουδαλῆς, 
Ἐπικεφαλῆς συντήρησης βιβλίων τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης
στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν κ. Ἀθανάσιος Γλάρος στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
κ. Δημήτριος Μπαλαγεῶργος στήν Ἀνακοίνωσή του.


Ὁ κ. Δημήτριος Μπαλαγεῶργος.


Ὁ κ. Ἀθανάσιος Γλάρος.


Ὁ Καθηγητής Ἐθνικῆς Μουσικολογίας τῆς Μουσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἱεροσολύμων 
Dr. Amatzia Bar-Yosef μέ τόν Μακαριώτατο.


Ἀπό τήν Ἀνακοίνωση τοῦ κ. Γεωργίου Μπουδαλῆ σχετικά μέ τή συντήρηση τῶν χειρογράφων.


Δέσιμο τῶν χειρογράφων ἀπό τήν Ἀνακοίνωση τοῦ κ. Γεωργίου Μπουδαλῆ.


Ὁ κ. Τσελίκας μέ τούς συνεργάτες του.


Στιγμιότυπο ἀπό τό διάλειμμα.


Στιγμιότυπο ἀπό τό διάλειμμα.


Οἱ Καθηγήτρια Ἱστορίας, Φιλοσοφίας καί Ἰουδαϊκῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἱεροσολύμων Prof. Iris Shagrir.


Ἡ Καθηγήτρια Ἀρχαιολογίας, Βυζαντινῆς Ἱστορίας καί Ξεναγῶν Prof. Yisca Harany.

 

 

Scroll to Top