Τά παρακάτω ἀρχεῖα εἶναι προσωπικές μου συνθέσεις. Ἐνδέχεται νά ἔχουν λάθη στήν ὀρθογραφία τῆς Μουσικῆς διότι δημιουργήθηκαν κάτω ἀπό μεγάλη πίεση καί δέν ἔχουν περάσει ἀκόμη ἀπό διαδικασία ἐλέγχου. Ζητῶ ταπεινά προκαταβολικά μαζί μέ τή συγνώμη καί τήν κατανόηση τῶν μαθητῶν καί μελετητῶν.

  1. Ἀπόστολος Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
  2. Ἐμμελής ἀπαγγελία “Τήν χεῖρα σου τήν ἀψαμένην”, Δοξαστικόν ἐνάτης ὥρας παραμονῆς Θεοφανείων
  3. Ἄσπιλε… Καί δός ἡμῖν…
Scroll to Top