Μέρος 1ο
Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας, ἕως «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται»

Μέρος 2ο

«Ἰδού ὁ Νυμφίος» ἕως Ἀπόστιχα»

Μέρος 3ο
Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καί Ἀπόλυση