Μέρος 1ο
Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας ἕως τό 1ο Εὐαγγέλιο

Μέρος 2ο

Ἀπό 1ο Εὐαγγέλιο ἕως τό 11ο Ἀντίφωνο

Μέρος 3ο

Ἀπό 11ο Ἀντίφωνο ἕως μικρή συναπτή 6ης Ὠδῆς

Μέρος 4ο

Ἀπό Συναξάριο ἕως Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων

Μέρος 5ο

Ἀπό Δοξαστικό Ἀποστίχων ἕως τέλους

Scroll to Top