Μολπή τ’ὀρχηστύς τε, τά γάρ τ’ἀναθήματα δαιτός (Ὅμηρος)

 

Τήν μουσικήν ἀκορέστους ἐπιφέρειν ὀργάς βροτοῖς σώφροσι. (Κρατῖνος)

 

Μή ζώην μετ’ ἀμουσίας (Εὐριπίδης)

 

Μουσική ἐστιν ἐμμελείας καί εὐρυθμίας δημιουργός (Πλάτων)

 

Μουσικήν ποίει καί ἐργάζου (Πλάτων)

 

Οὐκ ἔστι πρᾶξις ἀνθρώποις, ἥτις ἄνευ μουσικῆς τελεῖται (Κοϊντιλιανός)

 

Σεμνή κατά πάντα ἡ μουσική θεῶν εὕρημα οὖσα (Πλούταρχος)

 

Ὁ παιδευτικός τῆς μουσικῆς τρόπος, καθαρός πάσης ἀγενοῦς πράξεως (Πλούταρχος)

 

Ἡ μουσική εἶναι νόμος ἠθικός. Δίνει ψυχή στό σύμπαν, φτερά στό νοῦ, ἀνέβασμα στή φαντασία, εὐχαρίστηση στήν κακοκεφιά, φαιδρότητα στή ζωή στό κάθε τι. Εἶναι ἡ οὐσία τῆς τάξεως καί ὁδηγεῖ σέ ὅ,τι εἶναι καλό, δίκαιο καί ὡραῖο, τῶν ὁποίων ἡ μουσική, εἶναι ἀόρατη ἀλλ’ἐκθαμβωτική, παθητική καί αἰώνια μορφή. (Πλάτων)

 

Ἡ μουσική εἶναι ἡ πανανθρώπινη γλῶσσα. (Samuel Longfellow, 1819-1892)

 

Χωρίς μουσική ἡ ζωή θά ἦταν ἕνα σφάλμα. (Νίτσε)

 

Νά παίζει κανείς πιάνο εἶναι δυσκολότερο ἀπό τό νά εἶναι πολιτικός. Δύσκολα μπορεῖ κανείς νά γεννᾶ συγκινήσεις, μέ τά κοκκάλινα πλῆκτρα στίς ἀνθρώπινες καρδιές. (Ρά ντέ Πούσκι)

 

Ὅπως στήν πολιτική, τό ἴδιο καί στή μουσική, ἐπαναστατικές ἀλλαγές, γίνονται σέ ὅλες τίς χῶρες, μικρές καί μεγάλες. Στή μουσική ἡ καινούρια ἐπίδραση εἶναι περισσότερο αἰσθητή ἐκεῖ ὅπου οἱ σαρκικοί δεσμοί της μέ τή ζωή εἶναι δυνατότεροι, ὅπως συμβαίνει μέ τό χορό. (Σούμαν)

 

Ποτέ δέν εἶμαι χαρούμενος ὅταν ἀκούω γλυκειά μουσική (Σαίξπηρ)

 

Μουσική, ὅταν ἡ ἁπαλή φωνή σβήνει, ἀντηχεῖ στή μνήμη μου. (Σέλλεϋ)

 

Ἡ μουσική πρέπει νά κατέχει τήν πρώτη θέση, σάν ἡ μεγαλύτερη καί λεπτότερη ἀπό ὅλες τίς καλές τέχνες. Γιατί αὐτή, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη, κατευθύνει τήν ἀνθρώπινη ψυχολογία. (Σπένσερ)

 

Ὁ Θεός τῆς μουσικῆς κατοικεῖ ἔξω ἀπό τίς πόρτες. (Τόμας)

 

Ἡ μουσική βρίσκεται ὅπου ὑπάρχει ἁρμονία, τάξη, ἤ ἀναλογία. (Μπρούνε)

 

Ἡ μουσική, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, εἶναι ἡ λαλιά τῶν ἀγγέλων. (Κάρλ Λαϋλ)

 

Οἱ μελωδίες πού ἀκούγονται εἶναι γλυκειές, οἱ βουβές ὅμως εἶναι γλυκύτερες. (Κήτς)

 

Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει τή μουσική μέσα του, πού δέν συγκινεῖται ἀπό τή γλυκειά μελωδία τῶν ἤχων, εἶναι ἱκανός γιά προδοσίες, κακές πράξεις, καταστροφές. Σέ τέτοιο ἄνθρωπο μήν ἐμπιστεύεστε. (Σαίξπηρ)

 

Τό ἴδιο πρᾶγμα μπορεῖ, κάτα ἀπό διαφορετική ψυχολογία, νά εἶναι καλό, κακό, ἤ καί ἀδιάφορο. Ἡ μουσική εἶναι καλή σέ στιγμές μελαγχολίας, κακή σέ περίοδο πένθους καί ἀδιάφορη στό θάνατο. (Σπένσερ)

 

Ἡ μεγάλη μουσική εἶναι μία δυνατή θύελλα, πού ταράζει τά ἀπύθμενα βάθη τοῦ μυστηρίου τοῦ παρελθόντος. (Μούρ)

 

Εἴμαστε οἱ δημιουργοί τῆς μουσικῆς καί ὀνειρευτές τῶν ὀνείρων. (Ἔνγκαρ)

 

Γιά νά ὁμορφαίνουν τήν ἀνάπαυση οἱ ἀρχαῖοι εἰσήγαγαν τή μουσική στήν ἐκπαίδευση. Δέν ἰσχυρίστηκαν πώς ἦταν μία τέχνη ἀπαραίτητη, γιατί δέν εἶναι μία ἀνάγκη (Ἀριστοτέλης)

 

Ἕνα περιστατικό, ὅποιο κι ἄν εἶναι, σάν ἀναγγέλλεται μέ τή μουσική, προξενεῖ πάντοτε συγκίνηση. (Κα Ντέ Σταελ)

 

Στήν ἀρχαιότητα, τό νά ἀγνοεῖ κανείς τή μουσική περνοῦσε γιά μία ἔλλειψη τῆς ἐκπαίδευσης. (Ρολλαίν)

 

Ἡ ἀγάπη στήν ποίηση καί στή μουσική εἶναι ὅπως τή θεωροῦσαν οἱ ἀρχαῖοι, ἀρετή τῶν ἐξαιρετικῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα ἀπό τίς μεγαλύτερες. (Λεωνίδας Ραζέλος)

Scroll to Top