Θεία Λειτουργία στό Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνῆμα στήν Γεθσημανή κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Ἡ μαγνητοσκόπηση ἔγινε τήν Τετάρτη, 10 Αὐγούστου 2017 (π.ἡ.). Ὁ Ἡγούμενος, Ἀρχιεπ. Ἀβήλων κ. Δωρόθεος τελεῖ τίς δεήσεις καί διαβάζει τό Εὐαγγέλιο τῆς Παρακλήσεως. Λειτουργός προεξάρχων ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος, Ἡγούμενος Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἐφημέριος ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος, Ἡγούμενος Ἁγίας Ἄννης & ὁ Διάκονος Ἀναστάσιος. Ψάλλουμε μαζί μέ τόν Ἀρχιμ. Λεόντιο, Ἡγούμενο Ραφιδίων & Νεαπόλεως τῆς Σαμαρείας. Ὁ Μοναχός Ἰωσήφ Διονυσιάτης διαβάζει τήν ἀποστολική περικοπή, ὁ Ἐπίσκοπος Τανάγρας Πολύκαρπος λέει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί τήν Κυριακή προσευχή. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀκούγεται στήν Ἑλληνική, Σλαβωνική & Ρουμανική γλώσσα. Στή συγκεκριμένη ἡμέρα δέν ψάλλαμε καθόλου στήν Ἀραβική γλώσσα διότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἐξ ὁλοκλήρου στήν Ἀραβική γλώσσα στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης, ὁπότε οἱ Ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν ἐκεί καί κάνουν τήν Ἀπόλυση ὅταν ἐμεῖς ἐκφωνοῦμε τήν Κυριακή Προσευχή “Πάτερ ἡμῶν”.

     Γιά τούς μελλοντικούς ψάλτες τῆς Ἁγίας Γῆς αὐτή τήν περίοδο ἐκτός ἀπό τό ζωντανό παράδειγμα τῆς Μαγνητοσκοπημένης Ἀκολουθίας παραδίδω καί τό χρονοδιάγραμμα, τό ὁποῖο ἀκολουθῶ πιστά ἀπό τό 1990, λαμβάνοντας ὑπόψη τήν ἐξυπηρέτηση τῶν Προσκυνητῶν ἀλλά καί τό Προσκυνηματικό Καθεστώς τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο πρέπει νά παραδώσουμε τό Προσκύνημα στούς Ἀρμενίους στίς 09:00.

Ἀπό 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου ἔναρξη Ἀκολουθίας στίς 06:30 καί λήξη στίς 09:00

Τυπική Διάταξη: Στόν Ὄρθρο μετά τόν Ἐξάψαλμο καί τά Ἀπολυτίκια, ψάλλομε μόνον τά Καθίσματα τοῦ Μηναίου. Ἡ Παρακλητική δέν χρησιμοποιεῖται καθόλου γιά ἐξοικονόμηση χρόνου. Κατόπιν ἀμέσως ὁ Ν’ Ψαλμός χῦμα καί εὐθύς ἀμέσως χωρίς αἴτηση, τό κάθισμα τῆς Γ’ Ὠδῆς. Οἱ κανόνες τοῦ Ὄρθρου ἐπίσης καταλιμπάνονται. Μόνο συναπτή τῆς ΣΤ’ Ὠδῆς καί μετά τό Συναξάριο ἀμέσως Καταβασίες, Τήν Τιμιωτέραν, Ἐξαποστειλάριο, Αἴνους καί Δοξολογία. Μετά τό ἁσματικό: “Ἅγιος ὁ Θεός” ἀρχίζει ἡ Παράκληση.

Χρονοδιάγραμμα Ὄρθρου: 06:45 => Καταβασίες, 07:00=> Τέλος Ὄρθρου.

Ἀμέσως ἀναγινώσκεται ὁ Ψαλμός 142 “Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου” καί ψάλλομε τήν Μικρή ἤ τήν Μεγάλη Παράκληση ἐναλλάξ. Στό “Θεός Κύριος” ψάλλομε τά τροπάρια: “Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς”, Δόξα… “Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν”, Καί νῦν… “Οὐ σιωπήσωμεν”. Μετά τήν Γ’ Ὠδή ὁ Ἡγούμενος τελεῖ Δέηση ἐντός τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀναγνώσεως τῶν ὀνομάτων τῶν Προσκυνητῶν ψάλλομε τό ἀργό “Κύριε ἐλέησον” τῶν χειροτονιῶν, ὅπως ἀκούγεται στό παραπάνω παράδειγμα. Στήν ΣΤ’ Ὠδή τελεῖται πάλι δέηση χωρίς μνημόνευση ὀνομάτων καί κατόπιν ἡ τάξις τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ὁποία ψάλλομε ὁλόκληρη: “Ἐκ νεότητός μου…”, “Οἱ μισοῦντες Σιών…” κ.λπ. Μετά τό πέρας τοῦ Εὐαγγελίου ψάλλομε τά τροπάρια “Πάτερ Λόγε Πνεῦμα…” κ.λπ. καί κατόπιν ὁ Διάκονος ἐνώπιον τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐκφωνεῖ τό “Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου…”. Ἐν συνεχείᾳ ψάλλομε τίς ὑπόλοιπες ὠδές καί στά Μεγαλυνάρια μετά τό “Ἄξιόν ἐστιν” παρεμβάλομε μετά τό “Ἄλαλα τά χείλη” τά Μεγαλυνάρια τῆς ἡμέρας, καί τῶν Παρεκκλησίων τοῦ Προσκυνήματος, ὅπως τά ἔχουμε καταγράψει στό εἰδικό πλαστικοποιημένο ἔγγραφο (Κοιμήσεως Παναγίας, Ἁγίων Θεοπατόρων, Ἁγίου Νικολάου & Ἁγίου Στεφάνου). Ἐν τέλει ψάλλομε τό “Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων…” καί εὐθύς τό Τρισάγιον, Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν… Μετά τήν ἐκφώνηση “Ὅτι σοῦ ἐστίν” ψάλλομε τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας καί ἀρχίζει ἡ Θ. Λειτουργία.

Χρονοδιάγραμμα Παρακλήσεως: 07:10=> Δέηση Γ’ Ὠδῆς, 07:45=>Τέλος Παρακλήσεως.

Στή Θεία Λειτουργία ψάλλομε τά Ἀντίφωνα μέ τούς στίχους τῆς Κυριακῆς καί μετά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τούς στίχους τῆς ἑορτῆς. Μετά τήν Εἴσοδο ψάλλομε τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας, τά Ἀπολυτίκια τῶν Παρεκκλησίων ἀπό τό εἰδικό πλαστικοποιημένο ἔγγραφο (Παναγίας, Ἁγίων Θεοπατόρων, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Εἰκόνος Ἱεροσολυμιτίσσης), κατόπιν τό Κοντάκιο τῆς ἡμέρας, τό Κοντάκιο τῆς Παναγίας “Τήν ἐν πρεσβείαις” καί τέλος τό Κοντάκιο τῆς περιόδου, τό ὁποῖο τυχαίνει νά εἶναι πάντοτε τῆς Μεταμορφώσεως: “Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης”. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας μετά τήν Ἀπόλυση ὁ Ἱερέας δέν λέει “Δι’ εὐχῶν”, διότι παρεμβάλονται τά 4 Τροπάρια τῆς Παρακλήσεως: “Ἀπόστολοι ἐκ περάτων” σέ μέλος ἀργό Ἱεροσολυμίτικο, ὅπως ἀκούγεται στό παραπάνω παράδειγμα. Κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν Τροπαρίων διανέμεται τό ἀντίδωρο καί οἱ πιστοί μποροῦν νά προσκυνήσουν τόν Τάφο τῆς Παναγίας, ἐπί τοῦ ὁποίου προηγουμένως ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία.

Χρονοδιάγραμμα Θ. Λειτουργίας: 08:05=> Εὐαγγέλιο, 08:30=> Κυριακή Προσευχή (Πάτερ ἡμῶν), 08:50=>Ἀπόλυση γιά νά δοθεί χρόνος νά προσκυνήσουν οἱ πιστοί τόν Τάφο τῆς Παναγίας καί νά ψάλλομε τά 4 Τροπάρια.

 

 

Scroll to Top