Ὁ μαθητής πρέπει νά διαβάσει τίς παρακάτω ἀσκήσεις ἀκολουθώντας τήν παρακάτω σειρά:

  1. Πρίν ἀρχίσει τίς ἀσκήσεις ὀφείλει νά μάθει πολύ καλά ἀπό στήθους τή σειρά τῶν φθόγγων ἀνεβαίνοντας καί κατεβαίνοντας.
  2. Θά διαβάσει πολλές φορές τήν κάθε ἄσκηση χωρίς χρόνο καί χωρίς μελωδία (ἁπλή ἀνάγνωση)
  3. Κατόπιν θά διαβάσει τήν κάθε ἄσκηση σέ πολύ ἀργό χρόνο ἐκτελώντας ρυθμό δίσημο καί προσέχωντας νά μήν μεταβάλλεται ἡ ταχύτητα τῆς ἀνάγνωσης (ρυθμική ἀνάγνωση)
  4. Κατόπιν θά διαβάσει τήν κάθε ἄσκηση πάλι χωρίς μέλος ἀλλά λίγο πιό σύντομα. (ρυθμική ἀνάγνωση)
  5. Κατόπιν θά ψάλλει τήν κάθε ἄσκηση κρατώντας πάντοτε τό χρόνο μέ τό χέρι (παραλλαγή)
  6. Μέ τήν ἴδια μέθοδο θά μελετήσει ὅλες τίς ἀσκήσεις πού θά τοῦ δίνονται στά ἑπόμενα μαθήματα.

Ὁ κατάλογος τῶν ἀσκήσεων δίνεται ἀρχικά στά Ἀγγλικά καί στή συνέχεια στά Ἑλληνικά

LESSONS IN ENLGISH

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Scroll to Top