Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ἑλληνορθόδοξο (Ρωμαίϊκο) Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
P. O. Box 1122
Jerusalem 9101001
Israel

e-mail : aristovoulos@romiosyne.org