ΚΑΝΩΝ ΟΕ΄ ΤΗΣ ΕΝ ΤΡΟΥΛΛΩ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Τοὺς ἐπὶ τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι, καὶ τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησὶᾳ ἁρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ κατανύξεως, τάς ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ· εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον». (Κανών οε΄, τῆς ἐν Τρούλλῳ πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ράλλη-Ποτλῆ τόμ. Β΄, σελ. 478-480)

ΡΗΤΑ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1ο – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2ο – ΟΚΤΩΗΧΟΣ

ΜΕΡΟΣ 3ο – ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟ – ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΡΟΣ 4ο – ΑΝΤΙΦΩΝΑ – ΤΡΙΣΑΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ 5ο – ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ 6ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ 7ο – ΕΜΜΕΛΕΙΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 8ο – ΑΡΓΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΡΟΣ 9ο – ΑΡΑΒΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ 10ο – ΣΛΑΒΩΝΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ 11ο – ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ 12ο – ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 13ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ 14ο – ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 15ο – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΜΕΡΟΣ 16ο – ΤΥΠΙΚΟ ΕΟΡΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ 17ο – ΑΠΑΝΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ 18ο – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Scroll to Top