Ἀπό ἐνάτη ὠδή ἕως τόν ἐπινίκιον ὕμνον

Ψάλλουν: Ἀντώνιος Κοκοβίδης, Σάββας Κοκοβίδης, Σωκράτης Φελέκης, Δόκιμος Ἀθανάσιος

Scroll to Top