ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ANNOUNCEMENT

Tό Σάββατο, 10/23 Δεκεμβρίου ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, θα τελεσθεῖ ἡ πρώτη Ἱερά Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τῆς Μπέρ Σέβα, ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομά της ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ. Θά Λειτουργήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μέ συνοδεία Ἱερέων ἀπό τή Ναζαρέτ καί τήν Ἱερουσαλήμ.
Εἴσοδος τοῦ Ἀρχιερέως θά γίνει στίς 8:30 π.μ.

Ἀπολυτίκιον Πατριάρχου Ἀβραάμ ἐν Μπέρ Σέβᾳ,
ποιηθέν ὑπό Ἱερομ. Εὐφροσύνου, μεταφρασθέν ὑπό Ἱερέως Νικολάου Κουλίνσκι

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος Α’, Τῆς ἐρήμου πολίτης

Тропарь, глас 1, Пустынножитель

Τόν σεπτόν Πατριάρχην Ἀβραάμ ἐπαινέσωμεν,

Почте́нное Патриа́рх Авраа́м восхвали́л,

Ὅρκου ἐν τῷ Φρέατι πάντες

Кля́твою принесе́нной у коло́дца всех

εὐλαβῶς συνερχόμενοι·

благоче́стивых собра́в·

γενάρχην καί προστάτην γάρ ἡμῶν,

Наш родонача́льник и засту́пник,

κατέχοντες αἰτούμεθα αὐτόν,

Хода́тай кре́пкий наш,

εὐλογίαν καταπέμψαι ἀπό Θεοῦ,

Благода́ть стяжа́вший от Го́спода,

καί πίστιν τοῖς κραυγάζουσιν·

И с ве́рою к Нему́ возопи́вший·

Δόξα τῷ σέ καλέσαντι Χριστῷ,

Сла́ва тебе́ Христа́ воззва́вшему,

δόξα τῷ σέ μεγαλύναντι,

Сла́ва тебе́ Его́ возвели́чившему,

δόξα τῷ ἐν ἀγκάλαις σου ἡμῖν

Сла́ва тебе́ в объя́тиях свои́х

Παράδεισον δείξαντι.

нам Ра́й показа́вшему.

 

Κοντάκιον Πατριάρχου Ἀβραάμ ἐν Μπέρ Σέβᾳ,
ποιηθέν ὑπό Ἱερομ. Εὐφροσύνου, μεταφρασθέν ὑπό Ἱερέως Νικολάου Κουλίνσκι

Κοντάκιον, Ἦχος Δ’, Ἐπεφάνης σήμερον

Кондак, глас 4, Явившийся днесь

Ὁρκισμοῦ τῷ φρέατι ἔνθα ἐν πίστει,

Покля́вшись на коло́дце с ве́рою,

Ἀβραάμ προσέπηξε θυσιαστήριον Θεῷ,

Авраа́м моли́лся на же́ртвеннике Го́споду,

νῦν παρεστῶτες δοξάσωμεν,

Тем Его́ дерзнове́нно прославля́я,

Πατριαρχῶν τόν Πατέρα καί Κύριον.

Патриа́рхов Оте́ц и Господи́н.